Kompetentny uczeń na rynku pracy

Rekrutacja

KRYTERIA DOSTĘPU DO PROJEKTU

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba która:

 1. uczy się na obszarze województwa wielkopolskiego (zgodnie z KC)
 2. z własnej inicjatywy zgłasza potrzebę podniesienia kompetencji ICT,
 3. jest uczniem / uczennicą Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, klas I, II, III technikum ogrodniczego na jednym z kierunków:
  • - technik ogrodnik
  • - technik weterynarii
  • - technik tevhnologii chemicznej
  • - technik architektury i krajobrazu

PODCZAS REKRUTACJI PREFEROWANE BĘDĄ:

kobiety – udział minimum 22 osób (55% uczestników projektu).

PROCES OCENY KANDYDATÓW

Wykaz dokumentów niezbędnych do udziału w Projekcie

Na etapie rekrutacji:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Test rekrutacyjny
 3. Analiza potrzeb szkoleniowych

Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Projekcie:

 1. Umowa szkoleniowa
 2. Oświadczenie Uczestniczki/ka projektu o przetwarzaniu danych osobowych
 3. Dane osobowe Uczestniczki/ka projektu

ETAPY REKRUTACJI

ETAP 1 – WERYFIKACJA DOSTĘPU, tj. data wpływu, grupa docelowa (status ucznia szkoły zawodowej - CEO), kompletność. Weryfikacja na podstawie FORMULARZA REKRUTACYJNEGO oraz oświadczeń.

ETAP 2 – OCENA MERYTORYCZNA – PUNKTOWA (max. 17 pkt.):

Osoby poniżej 18 r.ż. uzyskają zgodę rodziców/ opiekunów prawnych do udziału w proponowanych formach wsparcia.

Powstanie lista rankingowa. W przypadku równej pkt. pierwszeństwo - osoba, z większą pkt. w a).

UWAGA !!!
LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w sposób czytelny, w języku polskim.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze: ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin lub elektronicznie na eccc@eurocapitaldotacje.pl

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Test rekrutacyjny
Analiza potrzeb szkoleniowych