Z TIK na TAK
- rozwój kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców województwa pomorskiego

O projekcie

REALIZATOR PROJEKTU

Projekt „Z TIK NA TAK – rozwój kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców województwa pomorskiego” jest realizowany przez EURO CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 20 lipca 2017 r. nr RPPM.05.05.00-22-0050/16-00.

CEL PROJEKTU

Celem głównym Projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych u minimum 735 dorosłych osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego (minimum 515 K) – zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, poprzez udział w certyfikowanych kursach komputerowych w okresie 01.06.2017-31.2020.

EFEKTY PROJEKTU

Minimum 735 osób z grupy docelowej nabędzie lub podwyższy kompetencje cyfrowe, co wpłynie na zmniejszenie się wykluczenia cyfrowego na terenie województwa pomorskiego (uzyska certyfikat DIGCOMP w każdym z 5 modułów szkoleń).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest od 01.06.2017 r. do 31.03.2020 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROJEKTU

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.722.086,40 PLN
w tym:
a) dofinansowanie w kwocie 1.463.773,44 PLN, z następujących źródeł:
- ze środków europejskich: 1.463.773,44 PLN
b) wkład własny w kwocie: 258.312,96 PLN