WŁASNY BIZNES

O projekcie

Masz pomysł na biznes?
Chcesz otrzymać wsparcie na rozpoczęcie i prowadzenie działalności w wysokości ponad 45.000 PLN?
Zapoznaj się z wymogami uczestnictwa w naszym projekcie, jeśli je spełniasz zgłoś się!

REALIZATOR PROJEKTU

Projekt „WŁASNY BIZNES – wsparcie na starcie dla osób 50+” jest realizowany przez EURO CAPITAL Doradztwo Gospodarcze Sp. z o. o. Sp. k. na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSL.07.03.03-24-06A3/16-00.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podjęcie aktywności zawodowej przez 36 osób fiz. (w tym min. 22 kobiet) powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) planujących rozpocząć działalność gospodarczą tj. osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, z których 100% stanowić będą osoby powyżej 50 r.ż. uczące się i/lub zamieszkujące obszar subregionu północnego województwa śląskiego zgodnie z Kodeksem Cywilnym (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności) przy pomocy kompleksowego wsparcia w formie instrumentów bezzwrotnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb tych osób, zapewnionego do 31.03.2019 r.

GŁÓWNE ZADANIA:

  1. Rekrutacja i nabór
  2. Wsparcie podstawowe szkoleniowo-doradcze dla 36 osób (w tym 22 Kobiet i 14 Mężczyzn)
  3. 3. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do nie większej niż 23.398,68 zł/os.
  4. 4. Finansowe wsparcie pomostowe w kwocie do 1850,00 zł, wypłacanej przez pierwsze 12 miesięcy i realizacja wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

ZAPEWNIAMY

- szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej – 48 godzin, m.in.: ABC przedsiębiorczości, podstawy prawa, finanse i rachunkowość, zasady tworzenia biznes planu.
- indywidualne wsparcie doradców w wypełnieniu dokumentów aplikacyjnym w tym m.in. biznesplanu – 8 godzin dla 1 osoby,
- uzyskanie do 23.398,68 zł bezzwrotnych środków na otwarcie działalności gospodarczej,
- finansowe wsparcie pomostowe podstawowe do 1.850 zł, wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy,
- finansowe wsparcie pomostowe przedłużone do 1.850 zł, wypłacane od 7 do 12 miesiąca działalności,
- szkolenie po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 8 godzin, m.in.: marketing i sprzedaż (w tym e-usługi wykorzystanie mediów społ. typu Facebook itp.), relacje i pozyskiwanie klientów, efektywna sprzedaż usług/produktów,
- indywidualne wsparcie w zakresie prowadzenia firmy – 4 godziny dla każdej osoby,
- doradztwo z osobami z doświadczeniem w biznesie,
- wyżywienie podczas szkoleń (dwudaniowy obiad oraz przerwę kawową podczas szkoleń),
- zwrot kosztów dojazdów,
- materiały szkoleniowe.

EFEKTY PROJEKTU

36 Uczestników Projektu założy własną działalność gospodarczą i powróci na rynek pracy.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest od 01.07.2017 r. do 31.03.2019 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROJEKTU

Projekt „WŁASNY BIZNES – wsparcie na starcie dla osób 50+” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia - konkurs.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 2.035.801,85 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich: 1.534.732,04 PLN