TIREM DO PRACY
– aktywizacja zawodowa w sektorze transportu osób bez zatrudnienia

O projekcie

REALIZATOR PROJEKTU

Projekt „TIREM DO PRACY – aktywizacja zawodowa w sektorze transportu osób bez zatrudnienia” jest realizowany przez EURO CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA , na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPOP.07.02.00-16-0062/18-00 z dnia ........

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 45 osób (w tym min. 3 kobiety), które mają ukończony 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy oraz biernych zawodowo), znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego, poprzez zapewnienie uczestniczkom/kom projektu kompleksowego wsparcia w zakresie uzyskania kwalifikacji zawodowych, w branży transportu drogowego, do 31.03.2021 r.

EFEKTY PROJEKTU

45 osób z grupy docelowej projektu zwiększy swoje kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy (uzyska zaświadczenia o ukończeniu projektu), minimum 75% uczestniczek/ków projektu skorzysta z płatnych staży zawodowych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest od 01.02.2019 r. do 31.03.2021 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROJEKTU

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 031 969,00 PLN, w tym:
a) Wkład Funduszy Europejskich: 877 173,65 PLN