Z TIK na TAK
- rozwój kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców województwa opolskiego

O projekcie

REALIZATOR PROJEKTU

Projekt „Z TIK na TAK - rozwój kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców województwa opolskiego” jest realizowany przez EURO CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O. SP. K, na podstawie umowy o dofinansowanie RPOP.09.03.00-16-0063/16-00 z dnia 07.08.2017 r.

CEL PROJEKTU

Zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych minimum 202 dorosłych osób fizycznych (min. 131 kobiet) wskazanych w grupie docelowej poprzez ukończenie kursów komputerowych ECCC zgodnych ze standardem DIGCOMP w ramach kształcenia poza formalnego i certyfikację nabytych umiejętności w okresie 01.03.2017-31.12.2018.

EFEKTY PROJEKTU

Minimum 202 osoby z grupy docelowej zwiększy wiedzę z zakresu Technologii Infomacyjno –Komunikacyjnych oraz świadomość na temat potrzeby podwyższenia kwalifikacji (uzyska certyfikat ECCC w każdym z 4 modułów szkoleń DIGCOMP).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest od 01.03.2017 r. do 31.12.2018 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROJEKTU

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 398 140,00 PLN
WARTOŚĆ PROJEKTU: 468 400,00 PLN