PROFESJONALNY RESTART

O projekcie

REALIZATOR PROJEKTU

Projekt „Profesjonalny restart” jest realizowany przez EURO CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANADYTOWA na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POWR.02.21.00-00-NS22/19.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie posiadanych i/lub nabycie nowych kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez 200 właścicieli przedsiębiorstw (140M; 60 K) z sektora MMŚP ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego w okresie od 01.2020 do 31.12.2022.

EFEKTY PROJEKTU

Minimum 180 przedsiębiorców z grupy docelowej zwiększy swoje kompetencje i/lub nabędzie nowe kompetencje w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności, minimum 200 przedsiębiorców skorzysta z zaplanowanego wsparcia.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest od od 01.2020 do 31.12.2022

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROJEKTU

„Profesjonalny Restart” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.
Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 1 999 200,00 zł.
Dofinansowanie realizacji projektu: 1 999 200,00 zł.