Certyfikowane kursy komputerowe
dla osób w wieku 50+

Rekrutacja

KRYTERIA DOSTĘPU DO PROJEKTU

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba fizyczna która:

 1. ma ukończony 50 rok życia,
 2. mieszka, pracuje na obszarze województwa zachodniopomorskiego (zgodnie z KC),
 3. z własnej inicjatywy zgłasza potrzebę podniesienia kompetencji ICT,
 4. nie jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz osób fizycznych zajmujących się produkcją podstawowych produktów rolnych objętych zakresem załącznikiem I do Traktatu o Funkcjonowaniu UE.

PODCZAS REKRUTACJI PREFEROWANE BĘDĄ:

- kobiety – udział minimum 274 osób
- osoby niepełnosprawne – udział minimum 92 osób

PROCES OCENY KANDYDATÓW

Wykaz dokumentów niezbędnych do udziału w Projekcie

Na etapie rekrutacji:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Test rekrutacyjny
 3. Analiza potrzeb szkoleniowych

Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Projekcie:

 1. Umowa szkoleniowa
 2. Oświadczenie Uczestniczki/ka projektu o przetwarzaniu danych osobowych
 3. Dane osobowe Uczestniczki/ka projektu
 4. Zaświadczenie o niepełnosprawości

ETAPY REKRUTACJI

ETAP 1 – WERYFIKACJA DOSTĘPU, tj. data wpływu, grupa docelowa (status na rynku pracy, miejsce zamieszkania/pracy), kompletność. Weryfikacja na podstawie FORMULARZA REKRUTACYJNEGO oraz oświadczeń.

ETAP 2 – OCENA MERYTORYCZNA – PUNKTOWA (max. 25 pkt.):

Powstanie lista rankingowa. W przypadku równej pkt. pierwszeństwo - osoba, z większą pkt. w b).

UWAGA !!!
LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w sposób czytelny, w języku polskim.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze: ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin lub elektronicznie na eccc@eurocapitaldotacje.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin Uczestnictwa w projekcie
Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy
Załącznik 2. Test rekrutacyjny
Załącznik 3. Analiza potrzeb szkoleniowych