Kompetentny uczeń na rynku pracy

O projekcie

REALIZATOR PROJEKTU

Projekt „Kompetentny uczeń na rynku pracy” jest realizowany przez EURO-CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 30.12.2016 r., nr RPZP.08.06.00-32-K021/16-00

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 40 uczniów CEO (w tym min. 22 kobiet) zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego w wyniku wzrostu atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, poprzez udział w kompleksowym wsparciu (doradztwo edukacyjno-zawodowe, kursy i szkolenia kończące się uzyskaniem certyfikatu, staże), zgodnego z potrzebami regionalnego rynku pracy do31.08.2019 r.

EFEKTY PROJEKTU

Minimum 32 osoby z grupy docelowej zwiększy swoje kwalifikacje i kompetencje (uzyska certyfikaty ukończenia szkoleń), minimum 40 osób skorzysta z zaplanowanego wsparcia.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROJEKTU

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 345.238,11 PLN