Z TIK na TAK
- rozwój kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców województwa pomorskiego

Rekrutacja

KRYTERIA DOSTĘPU DO PROJEKTU

Uczestniczką/kiem Projektu może zostać osoba fizyczna która:

PODCZAS REKRUTACJI PREFEROWANE BĘDĄ:

PROCES OCENY KANDYDATÓW

Wykaz dokumentów niezbędnych do udziału w Projekcie

Na etapie rekrutacji:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Test rekrutacyjny
  3. Analiza potrzeb szkoleniowych

Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Projekcie:

  1. Umowa szkoleniowa
  2. Oświadczenie Uczestniczki/ka projektu o przetwarzaniu danych osobowych
  3. Oświadczenie Uczestniczki/ka projektu – dotyczy osób biernych zawodowo
  4. Dane osobowe Uczestniczki/ka projektu
  5. Oświadczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Pierwszym etapem rekrutacji jest ocena formalna Formularza zgłoszeniowego (spełnienie kryteriów dostępu do projektu).

Drugim etapem rekrutacji jest ocena merytoryczna testów kompetencyjnych i weryfikacja statusu kandydata pod kątem przynależności do grupy preferowanej.

UWAGA !!!
LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w sposób czytelny, w języku polskim.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze projektu lub elektronicznie na:
malgorzata.pluto-prondzinska@grupaprofesja.com

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Formularz Rekrutacyjny
Test rekrutacyjny
Analiza potrzeb szkoleniowych