WŁASNY BIZNES

Rekrutacja

UCZESTNICY PROJEKTU

Projekt skierowany jest do osób spełniające łącznie warunki:

 1. Uczestnikami projektu będzie 36 osób (w tym 22 kobiet i 14 mężczyzn) zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze subregionu północnego województwa śląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  a) ukończyły 50 rok życia
  b) są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
  c) są osobami uczącymi się i/lub zamieszkującymi na terenie powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego lub Miasta Częstochowa,
  d) zamierzają prowadzić rozpoczętą w ramach projektu działalność gospodarczą,
  e) dla których brak umiejętności, wiedzy, kapitału finansowego, niezbędnego w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, stanowi barierę utrudniającą założenie własnej firmy,
  f) mające utrudniony dostęp do rynku pracy lub utrzymania się na rynku pracy – upatrujące w samozatrudnieniu szansy na realizację zawodową.
 2. Pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie będą miały:

  - kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka,
  - osoby długotrwale bezrobotne,
  - osoby niepełnosprawne,
  - osoby z niskimi kwalifikacjami.

Gwarantujemy udział w projekcie 36 Uczestnikom we wskazanych proporcjach, tj.:
• 22 Kobiet (60% Uczestników Projektu)
• 14 Mężczyzn
Oznacza to, że wybór Uczestników/czek Projektu odbędzie się w podziale na płeć, dla zachowania powyższej proporcji (2 osobne listy rankingowe).

Proces rekrutacji obejmuje następujące etapy:

ETAP 1: nabór Formularzy rekrutacyjnych i ich weryfikację pod względem formalnym (kompletność danych, ocena przynależności kandydata do grupy docelowej projektu, wymagane oświadczenia i podpisy), ocenę merytoryczną planowanej działalności gospodarczej,

ETAP 2: WERYFIKACJA DOSTĘPU - ocena formalna formularzy rekrutacyjnych (data wpływu, grupa docelowa, m-ce zamieszkania, kompletność),

ETAP 3: OCENA PREDYSPOZYCJI I MOTYWACJI ORAZ OKREŚLENIE KATEGORII SZKOLENIOWO-DORADCZEJ: rozmowa z doradcą zawodowym połączona z przeprowadzenie testu wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (określenie poziomu usług szkol-dorad.).

ETAP 4: WERYFIKACJA POMYSŁU NA BIZNES, dokonany przez Komisję Rekrutacyjną (na podst. formularza rekrutacyjnego).

a) pomysł na działalność gosp., wykorzystanie niszy rynkowej,
b) szanse przetrwania zaplanowanej działalności gospodarczej
c) oszacowanie wydatków inwestycyjnych
d) posiadana wiedza, umiejętności, doświadczenie w kontekście planowanej działalności gospodarczej.

ETAP 5: OCENA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUP PRIORYTETOWYCH, tj. :

a) kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka +10 pkt.;
b) osoby długotrwale bezrobotne +5pkt.;
c) osoby o niskich kwalifikacjach+ 5pkt.;
d) osoby z niepełnosprawnościami +2 pkt.

ETAP 6:przeprowadzenie procedury odwoławczej i ogłoszenie ostatecznej listy Uczestników Projektu.

ETAP 7: podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie / Umów szkoleniowo doradczych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, składają Formularz Rekrutacyjny w Biurze Projektu tj. przy ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8:00-16:00. Nabór formularzy trwa od 11.09.2017 do 30.09.2017 r.


UWAGA !

Przed wypełnieniem Formularza Rekrutacyjnego należy zapoznać się z REGULAMINEM REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

JEŚLI NIE JESTEŚ PEWIEN CZY SPEŁNIASZ WSZYSTKIE WYMOGI? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A UZYSKASZ POMOC.Pliki do pobrania

1. REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
2. FORMULARZ REKRUTACYJNY
3. KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
4. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
5. DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWO-DORADCZYCH
6. OKREŚLENIE POZIOMU USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH PRZEZ DORADCĘ ZAWODOWEGO
7. KARTA ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM
8. OPIS SEKTORÓW WYKLUCZONYCH Z MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O OTRZYMANIE WSPARCIA
9. Regulamin przyznawania środkow finansowych
10. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH