WŁASNY BIZNES

Pliki do pobrania

1. REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
2. FORMULARZ REKRUTACYJNY
3. KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
4. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
5. DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWO-DORADCZYCH
6. OKREŚLENIE POZIOMU USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH PRZEZ DORADCĘ ZAWODOWEGO
7. KARTA ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM
8. OPIS SEKTORÓW WYKLUCZONYCH Z MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O OTRZYMANIE WSPARCIA
9. Regulamin przyznawania środkow finansowych
10. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO UMÓW

Informacja Uczestnika Projektu o numerze rachunku bankowego
Oświadczenie współmałżonka UP
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
Szczegółowe zestawienie towarów_usług przew. do zakupienia
Ośw. o aktualności danych dot. pomocy de minimis
Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego