WŁASNY BIZNES

Aktualności

07.06.2018

EURO CAPITAL Doradztwo Gospodarcze Sp. z o. o. Sp. k. jako realizator projektu pt. „WŁASNY BIZNES – wsparcie na starcie dla osób 50+”, w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3 Promocja zatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 2020, ogłasza nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, dostępnego dla Uczestników ww. projektu.

Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach w Biurze Projektu „WŁASNY BIZNES – wsparcie na starcie dla osób 50+” ul. Al. Wojska Polskiego 124 lok.1 42-207 Częstochowa, (dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00), w nieprzekraczalnym terminie do 22.06.2018 r. do godziny 15:00. Dokumenty złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia, z powodu niespełnienia kryteriów formalnych.

Na 1 komplet dokumentów składa się Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,
wraz z poniższymi załącznikami:
1) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem);
2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
3) harmonogram rzeczowo-finansowy podstawowego/przedłużonego* wsparcia pomostowego;
4) oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (obligatoryjne wyłącznie w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie).

13.02.2018

EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze Sp. z o. o. Sp. k. jako realizator projektu pt. „WŁASNY BIZNES – wsparcie na starcie dla osób 50+" w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3 Promocja zatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, publikuje listę rankingową BIZNESPLANÓW oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, zawierającą ocenę dokonaną wskutek procedury odwoławczej.

Lista rankingowa WB50+ - PO PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ

23.01.2018

EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze Sp. z o. o. Sp. k. jako realizator projektu pt. „WŁASNY BIZNES – wsparcie na starcie dla osób 50+" w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3 Promocja zatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, publikuje listę rankingową BIZNESPLANÓW oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Wszelkie szczegóły dotyczące przeprowadzonej oceny oraz kolejnych działań w projekcie, otrzymają Państwo w korespondencji, która zostanie niezwłocznie przesłana na adresy wskazane w Biznesplanach.

LISTA RANKINGOWA OCENY BIZNESPLANÓW - WB50+

07.12.2017

EURO CAPITAL Doradztwo Gospodarcze Sp. z o. o. Sp. k. jako realizator projektu pt. „WŁASNY BIZNES – wsparcie na starcie dla osób 50+”, w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3 Promocja zatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 2020, ogłasza nabór Biznesplanów oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, dostępnego dla Uczestników ww. projektu.

Dokumenty należy składać w Biurze Projektu „WŁASNY BIZNES – wsparcie na starcie dla osób 50+” ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków, (dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00), w nieprzekraczalnym terminie do 18.12.2017 r. do godziny 15:00. Dokumenty złożone po upływie tego terminu zostaną odrzucone, z powodu niespełnienia kryteriów formalnych.

Szczegółowe wytyczne dot. sporządzania i składania dokumentów znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, dostępnym wraz z załącznikami w dziale DO POBRANIA.

22.11.2017

EURO CAPITAL Doradztwo Gospodarcze Sp. z o. o. Sp. k. publikuje ostateczne listy rankingowe osób, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie „WŁASNY BIZNES – wsparcie na starcie dla osób 50+”, w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3 Promocja zatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 2020.

Ostatecznego wyboru uczestników projektu dokonano na podstawie sumy wyniku oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, wyniku rozmowy z doradcą zawodowym oraz punktów uzyskanych za spełnianie kryteriów dodatkowych przez kandydata/tkę. Na podstawie otrzymanej liczby punktów utworzono 2 listy rankingowe (osobna dla kobiet i osobna dla mężczyzn) w kolejności od największej do najmniejszej liczby przyznanych punktów. Do projektu zakwalifikowano pierwsze 36 osób (22 kobiety i 14 mężczyzn) z najwyższą liczbą punktów. Pozostali Kandydaci/tki zostali umieszczeni na tzw. „liście rezerwowej”, co oznacza, że wskutek rezygnacji któregoś z Uczestników/czek Projektu osoby te zostaną poinformowane o możliwości zakwalifikowania się do projektu.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW - LISTA RANKINGOWA - KOBIETY
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW - LISTA RANKINGOWA - MĘŻCZYŹNI

10.11.2017

Informujemy, że Formularze Rekrutacyjne o numerach od 1 do 40, złożone w biurze projektu „Własny Biznes – wsparcie na starcie dla osób 50+”, zostały ocenione pod względem wymogów merytorycznych. Szczegółowa punktacja, znajduje się w załączonym dokumencie.
Wszelkie informacje dot. sposobu nadawania punktacji za kryteria merytoryczne Formularza Rekrutacyjnego znajdują się w Regulaminu Rekrutacji z dnia 31.08.2017 r. Kolejnym etapem procedury rekrutacyjnej jest Rozmowa z Doradcą Zawodowym. Terminy i miejsca spotkań zostaną uzgodnione telefonicznie oraz podane w korespondencji listownej.

02.11.2017

Informujemy, że Formularze Rekrutacyjne o numerach od 1 do 40, złożone w biurze projektu „Własny Biznes – wsparcie na starcie dla osób 50+”, zostały ocenione pozytywnie pod względem wymogów formalnych oraz przekazane do oceny merytorycznej.

04.10.2017

Uprzejmie informujemy, że Formularze Rekrutacyjne do projektu przyjmowane będą do dnia 20.10.2017 r. do godziny 15:00.

10.09.2017

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 11 września 2017 roku rozpoczynamy nabór Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Własny Biznes – wsparcie na starcie dla osób 50+”.

Zapraszamy do udziału osoby, które są zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej. Więcej informacji w dziale „REKRUTACJA”