WŁASNY BIZNES

Rekrutacja

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU

Lista rankingowa

UCZESTNICY PROJEKTU

Projekt skierowany jest do osób spełniające łącznie warunki:

  1. zamieszkują w województwie dolnośląskim, w jednym z powiatów: górowski, legnicki, jaworski, lubański, lwówecki, złotoryjski, wałbrzyski, dzierżoniowski, ząbkowicki, wołowski;
  2. są w wieku powyżej 30 r.ż. pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w tym niepełnosprawni) tj.:
    - kobiety oraz
    - mężczyźni powyżej 50 r.ż.;
  3. co najmniej 40% Uczestników Projektu - to mieszkańcy obszarów wiejskich (zgodnie z DEGURBA 3);
  4. pierwszeństwo udziału w projekcie mają kobiety (do projektu przyjętych będzie minimum 25 kobiet) oraz osoby niepełnosprawne;
  5. zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, które nie są wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Gwarantujemy udział w projekcie 36 Uczestnikom we wskazanych proporcjach, tj.:
• dla minimum 70% kobiet (25 osób),
• dla minimum 40% (15 osób) zamieszkałych na obszarach wiejskich.
Osoby te będą miały pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie. W przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów przez osoby z danej kategorii będą one przyjęte do projektu bez względu na ogólne wyniki rekrutacji, dla zachowania niniejszej proporcji.

Proces rekrutacji obejmuje następujące etapy:

ETAP 1: nabór Formularzy rekrutacyjnych i ich weryfikację pod względem formalnym (kompletność danych, ocena przynależności kandydata do grupy docelowej projektu, wymagane oświadczenia i podpisy), ocenę merytoryczną planowanej działalności gospodarczej,

ETAP 2: przeprowadzenie przez Doradców Zawodowych rozmów rekrutacyjnych z Kandydatami do projektu,

ETAP 3: przeprowadzenie obrad Komisji Rekrutacyjnej (ocena złożonych formularzy rekrutacyjnych, przydzielenie punktacji), ogłoszenie listy rankingowej,

ETAP 4: przeprowadzenie procedury odwoławczej i ogłoszenie ostatecznej listy uczestników Projektu,

ETAP 5: podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie / Umów szkoleniowo doradczych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, składają w wyznaczonym terminie Formularz rekrutacyjny w biurze projektu tj. przy ul. Żernickiej 17, 55-010 Święta Katarzyna, w godzinach pracy biura 8.00 - 16.00.


UWAGA !

Przed wypełnieniem Formularza Rekrutacyjnego należy zapoznać się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

JEŚLI NIE JESTEŚ PEWIEN CZY SPEŁNIASZ WSZYSTKIE WYMOGI?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A UZYSKASZ POMOC.