Mój zawód – kierowca TIRa

O projekcie

REALIZATOR PROJEKTU

Projekt „Mój zawód – kierowca TIRa” jest realizowany przez EURO CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA , na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 04.08.2017 r., nr RPOP.07.02.00-16-0007/16-00.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 36 osób (w tym min. 2 kobiety), które mają ukończony 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy oraz nieaktywnych zawodowo), znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub uczących się na terenie powiatów: prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego lub namysłowskiego woj. opolskiego, z których min. 20% stanowić będą osoby zamieszkujące obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej. Cel zostanie osiągnięty poprzez zapewnienie uczestniczkom/kom projektu kompleksowego wsparcia w zakresie uzyskania kwalifikacji zawodowych, w branży transportu drogowego, do 30.11.2018 r.

EFEKTY PROJEKTU

36 osób z grupy docelowej zwiększy swoje kwalifikacje i kompetencje (uzyska zaświadczenia o ukończeniu projektu), minimum 50% uczestniczek/ków projektu skorzysta z płatnych staży zawodowych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest od 01.04.2017 r. do 30.11.2018 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROJEKTU

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 861 700,15 PLN, w tym:
a) Wkład Funduszy Europejskich: 732 445,12 PLN