Z TIK na TAK
- rozwój kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców województwa opolskiego

Rekrutacja

KRYTERIA DOSTĘPU DO PROJEKTU

Uczestnikiem/czką Projektu może zostać osoba fizyczna spełniająca łącznie wszystkie niżej wymienione warunki:

PODCZAS REKRUTACJI PREFEROWANE BĘDĄ:

PROCES OCENY KANDYDATÓW

Wykaz dokumentów niezbędnych do udziału w Projekcie

Na etapie rekrutacji:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Test rekrutacyjny
  3. Analiza potrzeb szkoleniowych

Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Projekcie:

  1. Umowa szkoleniowa
  2. Oświadczenie Uczestniczki/ka projektu o przetwarzaniu danych osobowych
  3. Dane osobowe Uczestniczki/ka projektu
  4. Oświadczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  5. Zaświadczenie o niepełnosprawności

Pierwszym etapem rekrutacji jest ocena formalna Formularza zgłoszeniowego (spełnienie kryteriów dostępu do projektu).

Drugim etapem rekrutacji jest ocena merytoryczna testów kompetencyjnych i weryfikacja statusu kandydata pod kątem przynależności do grupy preferowanej.

UWAGA !!!
LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w sposób czytelny, w języku polskim.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze projektu lub elektronicznie na ewa@eurocapitaldotacje.pl

Pliki do pobrania:

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
TEST REKRUTACYJNY
ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH